*حالات مختلف نزدیکی

حالات مختلف برای سكس
 
 
 
 
 
 
حالت شماره يك 
 
حالت مرد
ايستاده
:حالت زن
ايستاده
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
توانايي حركت زن
نفوذ سطحي
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي دستيابي زن به بيضه هاي مرد
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 

حالت شماره دو 
حالت مرد
ايستاده
:حالت زن
پاهاي زن بدور كمر مرد قلاب مي شود
:وضعيت پاهاي زن
بطور كاملا باز جدا از هم
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
توانايي بوسه
نياز كم به درآوردن لباس
قابليت دستيابي به مقعد زن توسط مرد
خسته كننده
عدم توانايي حركت براي هر دو طرف-توانايي تحريك مرد توسط زن بوسيلة عضلات لگني
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

حالت شماره سه 
حالت مرد
ايستاده
:حالت زن
خم شده به سمت جلو
:وضعيت پاهاي زن
كمي جدا از هم
:ورود به مهبل از
عقب
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
تحريك ديواره پشتي مهبل
مناسب براي ارگاسم زن براي زنان كم تجربه
اجازه كامل براي حركت مالشي
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 حالت شماره چهار

حالت مرد
ايستاده
:حالت زن
بصورت چهار دست و پا بر روي تخت
:وضعيت پاهاي زن
بطور كاملا باز جدا از هم
:ورود به مهبل از
عقب
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي دستيابي زن به بيضه هاي مرد
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
قابليت دستيابي به مقعد زن توسط مرد
تحريك ديواره پشتي مهبل
اجازه كامل براي حركت مالشي-----------------------------------------------------------


حالت شماره پنج 

حالت مرد
ايستاده
:حالت زن
بصورت چهار دست و پا با پاهاي كشيده و كف دستها بر زمين
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا باز جدا از هم
:ورود به مهبل از
عقب
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
قابليت دستيابي به مقعد زن توسط مرد
تحريك ديواره پشتي مهبل
اجازه كامل براي حركت مالشي
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 

حالت شماره شش 
:حالت مرد
ايستاده
:حالت زن
دراز كشيده به پشت بر روي يك ميز
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا باز جدا از هم
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
نفوذ سطحي
مناسب براي زمان حاملگي
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
توانايي ديدن فرج توسط مرد
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

حالت شماره هفت 
حالت مرد
نشسته بر روي صندلي
:حالت زن
نشسته بر روي آلت تناسلي مرد بصورت رو در رو
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا باز جدا از هم
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
توانايي حركت زن
امكان نفوذ عميق
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
قابليت دستيابي به مقعد زن توسط مرد
نفوذ كامل با حركت اندك-همچنين امكان كنترل سرعت براي رسيدن به ارگاسم
توانايي حركت زن براي كمك به زن بمنظور رسيدن به ارگاسم در حين آميزش
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
حالت شماره هشت 

حالت مرد
نشسته بر روي صندلي
:حالت زن
نشسته بر روي آلت تناسلي مرد پشت به او
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم يا به هم چسبيده
:ورود به مهبل از
پشت
:مزايا و معايب
توانايي حركت زن
امكان نفوذ عميق
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي دستيابي زن به بيضه هاي مرد
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
نفوذ كامل با حركت اندك-همچنين امكان كنترل سرعت براي رسيدن به ارگاسم
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
حالت شماره نه 

حالت مرد
نشسته بر روي صندلي
:حالت زن
نشسته در آغوش مرد بصورتي كه يك پا خارج از كناره صندلي قرار گيرد
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
نفوذ سطحي
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي دستيابي زن به بيضه هاي مرد
توانايي تحريك نقطه جي
خسته كننده
نفوذ كامل با حركت اندك-همچنين امكان كنترل سرعت براي رسيدن به ارگاسم
عدم توانايي حركت براي هر دو طرف-توانايي تحريك مرد توسط زن بوسيلة عضلات لگني
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
حالت شماره ده 

:حالت مرد
نشسته بر روي يك مبل راحتي دراز و باريك
:حالت زن
نشسته رو در روي مرد
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا باز جدا از هم ، زانوها تكيه داده به دسته هاي مبل يا بر روي نشيمنگاه
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
اجازه كامل براي حركت مالشي
توانايي حركت زن براي كمك به زن بمنظور رسيدن به ارگاسم در حين آميزش
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
حالت شماره يازده 


:حالت مرد
به پشت خوابيده ، پاها كشيده و چسبيده به هم
:حالت زن
زانو زنده بر روي آلت مرد قرار گرفته و رو به پاهاي مرد
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا باز جدا از هم ، زانوها بر روي تخت قرار مي گيرد
:ورود به مهبل از
پشت
:مزايا و معايب
توانايي حركت زن
نفوذ سطحي
مناسب براي زمان حاملگي
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي تحريك نقطه جي
قابليت دستيابي به مقعد زن توسط مرد
عدم توانايي حركت براي هر دو طرف-توانايي تحريك مرد توسط زن بوسيلة عضلات لگني


-----------------------------------------------------------


حالت شماره دوازده 

:حالت مرد
دراز كشيده بر پشت ، پاها خم شده يا كشيده
:حالت زن
بحالت چمباتمه بر روي آلت تناسلي مرد رو در روي مرد
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا باز جدا از هم ، پاها قرار گرفته بر روي تخت
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
توانايي حركت زن
امكان نفوذ عميق
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
توانايي ديدن فرج توسط مرد
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
خسته كننده
توانايي حركت زن براي كمك به زن بمنظور رسيدن به ارگاسم در حين آميزش
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
حالت شماره سيزده 


:حالت مرد
زانو زده ، دستها را از پشت جهت نگهداري بدن به زمين تكيه مي دهد
:حالت زن
نشسته بر روي آلت تناسلي مرد رو در روي مرد
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم ، پاهاي بسته شده را بصورت گشاد از هم در مي آورد
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
توانايي حركت زن
امكان نفوذ عميق
توانايي بوسه
توانايي ديدن فرج توسط مرد
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
خسته كننده
توانايي حركت زن براي كمك به زن بمنظور رسيدن به ارگاسم در حين آميزش-----------------------------------------------------------حالت شماره چهارده 

 
حالت مرد
زانو زده رو در روي زن
:حالت زن
دراز كشيده به پشت بر روي لبة تخت يا ميز كوتاه يا نشسته بر روي يك صندلي
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم ، پاها بر روي كف اتاق قرار مي گيرد
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
مناسب براي زمان حاملگي
توانايي بوسه
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
توانايي ديدن فرج توسط مرد
مناسب براي حاملگي
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
مناسب براي آموزش سكس به شريك تازه كار
اجازه كامل براي حركت مالشي
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
حالت شماره پانزده 

حالت مرد
زانو زده رو در روي زن
:حالت زن
نسشته بر روي يك صندلي يا بر روي لبة تخت
:وضعيت پاهاي زن
بالا آمده تا روي سينه ، پاشنه هاي پا بر روي باسن مرد قرار مي گيرد
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
مناسب براي زمان حاملگي
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
توانايي ديدن فرج توسط مرد
مناسب براي حاملگي
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
مناسب براي آموزش سكس به شريك تازه كار
اجازه كامل براي حركت مالشي
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
حالت شماره شانزده 

:حالت مرد
زانو زده رو در روي زن
:حالت زن
دراز كشيده به پشت بر روي لبة تخت يا يك ميز كوتاه
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم ، غوزك پا در پشت سر مرد يا كنار گردن او قفل مي شود
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
توانايي ديدن فرج توسط مرد
مناسب براي حاملگي
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
مناسب براي آموزش سكس به شريك تازه كار
نفوذ كامل با حركت اندك-همچنين امكان كنترل سرعت براي رسيدن به ارگاسم
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
حالت شماره هفده 

 
حالت مرد
زانو زده پشت زن
:حالت زن
زانو زده پشت به مرد ، بدن تكيه داده به تخت يا به ميز يا در حالت ساده بصورت چهار دست و پا
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم يا به هم چسبيده
:ورود به مهبل از
عقب
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
نياز كم به درآوردن لباس
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
قابليت دستيابي به مقعد زن توسط مرد
اجازه كامل براي حركت مالشي
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
حالت شماره هيجده 

حالت مرد
دمرو ، عمده وزن بدن بر روي زانوها و آرنج ها قرار مي گيرد
:حالت زن
دراز كشيده به پشت
:وضعيت پاهاي زن
به هم چسبيده ، دراز شده بصورت مستقيم
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
توانايي بوسه
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
مناسب براي آموزش سكس به شريك تازه كار
قابليت دستيابي به مقعد مرد توسط زن
نفوذ كامل با حركت اندك-همچنين امكان كنترل سرعت براي رسيدن به ارگاسم

-----------------------------------------------------------
 
 
 
حالت شماره نوزده 


حالت مرد
دمرو ، عمده وزن بدن بر روي زانوها و آرنج ها
:حالت زن
دراز كشيده به پشت
:وضعيت پاهاي زن
بصورت كاملا بازجدا از هم ، كف پاها بر روي تخت خواب ، رانها بصورت شيبدار
:ورود به مهبل از
جلو
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
توانايي بوسه
مناسب براي حاملگي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
مناسب براي آموزش سكس به شريك تازه كار
اجازه كامل براي حركت مالشي

-----------------------------------------------------------
حالت شماره بيست 

حالت مرد
به بغل خوابيده
:حالت زن
پشت به مرد ، قرار دادن ساق پا پشت مرد بصورتي كه كف پا روي تخت خواب قرار گيرد
:وضعيت پاهاي زن
جدا از هم بصورتي كه يك پا بالا آورده شود
:ورود به مهبل از
عقب
:مزايا و معايب
امكان نفوذ عميق
مناسب براي زمان حاملگي
قابليت دستيابي به كليتوريس
توانايي دستيابي مرد به سينه هاي زن
توانايي دستيابي زن به بيضه هاي مرد
توانايي تحريك نقطه جي
توانايي تحريك اعضاي بدن يكي از زوجين توسط ديگري
مناسب براي آموزش سكس به شريك تازه كار
مناسب براي ارگاسم زن براي زنان كم تجربه
نفوذ كامل با حركت اندك-همچنين امكان كنترل سرعت براي رسيدن به ارگاسم
 
 
 
 
 
 
 
ارسال یک نظر

لينک باکس

لينک باکس

انالیز